ค่าเฉลี่ยโหวด : คะแนน 0 ความคิดเห็น

ออกบูธงาน ฟรี (ด่วนรับจำนวนจำกัด)

โพสเมื่อ01 มกราคม 1970

 

 เรียน  ผู้ประกอบการ/นักวิจัย และเจ้าของผลงานที่มีนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา

 

          ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2017) ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร Hall 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานที่มีนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถจะนำไปใช้สร้างโอกาสในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์และยังเป็นการสร้างความรู้ในวงกว้างและสามารถนำไปต่อยอดด้านงานวิจัยหรือการพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง

 

 

          ในการนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีผลงานด้านนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา  จึงเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยแบ่งประเภทของการจัดแสดงผลงานดังนี้                     

 

 

                                                     1. ส่วนแสดงผลงาน SHOW CASE                    

 

 

                                                     2. ส่วนการแสดงและขายสินค้า RETAIL                    

 

 

                                                     3. ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการ STARTUP                    

 

 

                                                     4. ส่วนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์                    

 

 

                                                     5. ส่วน MAKER SPACE         

 

 

                 โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายไตรโรจน์ นวลอินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2547-6034  / Fax 0-2547-4657 หรืออีเมล์ tr.naulin@gmail.com ในวันและเวลาราชการ           

 

                  หมายเหตุ ทั้งนี้ กรมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขอพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมงานมาในครั้งนี้ และจะแจ้งผลการพิจารณา (สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณา)ให้ทราบในโอกาสต่อไป    

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น